Oddělení státního stavebního dozoru

Ing. Jaroslav Urban

vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
Tel.: 48 524 3514
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.29

Oddělení státního stavebního dozoru

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: +420 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Balcarová Eva archivářka nám. Dr. E. Beneše 1/1 103 48 524 3785
Bc. Hejplíková Lenka referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3614
Juhasová Iva, DiS. referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3524
Ing. Sedláček Kamil referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3626
POPIS ČINNOSTI

Dozorová činnost

Oddělení státního stavebního dozoru (SUSD) primárně provádí dozorovou činnost podle stavebního zákona zejména formou kontrolních prohlídek rozestavěných i dokončených (užívaných) staveb a terénních úprav pozemků. Účelem dozorové činnosti je zjištění objektivního stavu věci, slovy zákona materiální pravdy staveb a pozemků, která je v prvé řadě konfrontována s existujícími doklady vyžadovanými stavebním zákonem a rovněž s požadavky stavebního zákona a právními předpisy vydanými k jeho provedení. 

Tato činnost je ze zákona prováděna na základě podnětu, nikdy na žádost. SUSD prověřuje podněty z úřední povinnosti pouze postupy a v rozsahu stanoveném zákonem. To, že podnět může být i písemnost či jiná forma zprávy, kterou pisatel označí či formuluje jako žádost, na této skutečnosti nic nemění. Právní důsledek pro podatele podnětu spočívá zejména v tom, že se automaticky nestává účastníkem případných řízení SUSD, která jsou v této oblasti vedena zásadně z úřední povinnosti a současně z moci úřední. Podatel má pouze právo, pokud se řádně identifikuje a v podání o to výslovně požádá, aby obdržel informaci o tom, že SUSD zahájilo řízení, nebo že neshledalo důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že postoupilo podnět jinému (příslušnému) správnímu orgánu (což může být v praxi i jiný odbor Magistrátu města Liberec). Podněty mohou být externí (od kohokoliv mimo Magistrát města Liberec), nebo interní (to jest zjištění z vlastních činností pracovníků stavebního úřadu, ale i ostatních pracovišť Magistrátu města Liberec).

V případě zjištění konkrétních nedostatků nebo závad pak SUSD vyzývá odpovědné osoby k jejich odstranění, popřípadě rozhodnutím nápravu nařizuje (např. provedení údržby, zabezpečovacích prací či odstranění nebezpečné stavby a pod.).

Jsou-li zjištěné nedostatky a závady projevem protiprávního jednání osob, které je stavebním zákonem vymezeno jako správní delikt, shromažďuje důkazy a zahajuje řízení o správním deliktu (přestupku), ve kterém posoudí okolnosti a odpovědnost za spáchání deliktu a na tomto základě rozhoduje o vině a sankci (pokutě) uložené pachateli deliktu.

U zjištěných nepovolených staveb a terénních úprav pak zahajuje řízení o odstranění stavby (terénních úprav) a spolupracuje s oddělením územního řízení a stavebního řádu, pokud vlastník zjištěné nepovolené stavby požádá o její dodatečné povolení.

 

 

Vyvlastňovací úřad

(podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění))

SUSD vede na žádost vyvlastňovatele vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o odnětí nebo omezení nebo přechodu vlastnického práva nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení těchto práv vyvlastňovanému. Vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

podrobnosti o činnosti oddělení v detailu

Oddělení státního stavebního dohledu

A) Samostatná působnost

1. ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními; tato působnost je odboru svěřena zcela radou města podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích;

B) Přenesená působnost

Vykonává státní správu na úseku stavebně správním v rozsahu pravomocí stavebního úřadu podle stavebního zákona, zejména v řízeních zahajovaných z moci úřední ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice): 

1. zajišťuje především činnosti vyplývající z HLAVY II, § 132 stavebního zákona - stavební dozor - tj. ve veřejném zájmu vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, jakož i práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení;

2. zajišťuje a provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu tj. dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

3. vyšetřuje, projednává a rozhoduje o zjištěných správních deliktech proti stavebnímu zákonu                 (přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících) a o uložení sankcí za prokázané delikty;

4. ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy vlastníkům stavby;

5. ve veřejném zájmu nařizuje vyklizení stavby, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob;

6. ve veřejném zájmu na základě interních a externích podnětů zajišťuje a provádí stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

7. nařizuje výkony rozhodnutí, následně zajišťuje jejich provedení příslušnou firmou - dle ustanovení správního řádu.

8. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu pravomocí vyvlastňovacího úřadu podle zákona o vyvlastnění, v řízeních zahajovaných na žádost oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů (telekomunikační zákon, energetický zákon a pod.), ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec (vymezeného územím obcí Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava).

9. Zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních archivů.

10. V rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení územního řízení a stavebního řádu.

 

Aktuality odboru

04.10.2021

Aktivní kontroly stavenišť

Informace o specifických a nových postupech stavebního úřadu při kontrolách novostaveb.
 
08.04.2020

Stavební hluk a COVID-19

COVID-19 svým způsobem zavřel spoustu lidí v jejich domovech a každý se snaží zabavit, jak jen může. Hodně lidí tak dohání resty hektického života – úklid a opravy domova.
 
11.11.2019

Ombudsmanův průvodce stavbou rodinného domu

Stavebníci získávají další srozumitelnou komplexní informaci
k problematice stavebního práva přibyla další cenná informace, která logicky navazuje na dosavadní metodické informace libereckého stavebního úřadu. Ombudsman vytvořil velmi praktického průvodce pro stavebníky, ve kterém srozumitelnou a přehlednou formou zasvěcuje stavebníky rodinných domů se základními principy a postupy na celé cestě přípravy, realizace a následného užívání rodinného domu.
 

 

Nastavení cookies