14.02.2024
Jan Král

Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Zveme vás na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 22. února 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice.

V době jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Veřejně dostupné PODKLADY K PROJEDNÁNÍ.

 

P O Z V Á N K A
na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2024 v kompetenci zastupitelstva města
 4. Majetkoprávní operace – schválení kupní ceny k převodu pozemku v k. ú. Františkov u Liberce (SŽ)
 5. Majetkoprávní operace – výkup pozemku v k. ú. Dolní Hanychov
 6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
 7. Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Horní Hanychov
 8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků (nesouhlasná stanoviska)
 9. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku (souhlasné stanovisko)
 10. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků v k. ú. Liberec a k. ú. Pilínkov
 11. Majetkoprávní operace – bezúpl. nabytí pozemku, k. ú. Ruprechtice od ČR-ÚZSVM
 12. Vydání změny Z1_G územního plánu Liberec
 13. Schválení podnětů Z3_D, Z3_E, Z3_F a doplněného obsahu změny Z3 ÚPL zkráceným postupem
 14. Návrh na pořízení změny Z13 územního plánu Liberec zkráceným postupem
 15. Novelizace OZV o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí
 16. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2022
 17. Zpráva o využití a vyúčtování dotací dílčího Fondu pro obnovu MPZ a MZIP za rok 2022
 18. Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2024
 19. Pověření SOHZ a dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s.
 20. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb a vyhlášení výzvy na rok 2024
 21. Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy
 22. Zpráva z Veřejného fóra 2023
 23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 1. 2024
 24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2024 v kompetenci rady města
  202. Informace o činnosti finančního výboru v období 01/2023–12/2023
  203. Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2024

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinná.

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor statutárního města Liberec

Nastavení cookies