19.06.2024
Jana Kodymová DiS.

Čtrnácté jednání liberecké městské rady

14. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 18. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 8: Informace o výsledcích hospodaření tzv. velkých příspěvkových organizací za rok 2023

Liberečtí radní se seznámili s výsledky hospodaření tzv. velkých příspěvkových organizací města, a to prostřednictvím Finančního vypořádání jednotlivých organizací, dále Zpráv o činnosti nebo Výročních zpráv za rok 2023.

„Pozitivní zprávou je, že se nám z příspěvkových organizací vrátí do rozpočtu cca 81 milionů, s nimiž jsme původně počítali na energie a provoz. Vzhledem k nejisté situaci jsme totiž na rok 2023 u těchto položek částky navýšili, nicméně situace především na trhu s energiemi se mezitím do jisté míry uklidnila. Zhruba 40 milionů korun z této vratky použijeme jako první splátku za nákupy nemovitostí, včetně chystaného výkupu Libereckého zámku. Dalších 12 milionů pak půjde na nákup pozemků od Českých drah pod lanovou dráhou na Ještěd. Celkem tam budeme investovat 38 milionů a tohle je rovněž první splátka. Zbytek uvedené sumy za nákup lanovky získáme mimo jiné prodejem bývalé oční kliniky v Machníně, kterou se nakonec podařilo prodat za odhadní cenu cca 22 milionů korun,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

Na lanovku město aktuálně uvolnilo ze zmíněné vratky od příspěvkových organizací také částku 3,5 milionu korun, která bude použita na přípravu dokumentace pro výběr dodavatele.

„S tím, že součástí by byl také návrh designu na budoucí podobu kabin,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

 

Šárka Prachařová – náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 63: Aktualizace seznamu projektů ITI

Liberecká městská rada na svém úterním jednání projednala a odsouhlasila aktualizovaný seznam strategických projektů strategie ITI Liberec - Jablonec nad Nisou, který byl schválen na předchozím jednání Řídicího výboru ITI a následně projednán s jednotlivými ministerstvy.

V současné době je v rámci IROP předloženo 15 žádostí o podporu v celkovém objemu 362 mil. Kč, přičemž 2 projekty sociálního bydlení města Liberce už byly úspěšně dokončeny a čeká se na první platby. Do poloviny roku 2025 musí být v rámci IROP v realizaci projekty v objemu cca 240 milionů korun a musí mít zažádáno o platbu, v roce 2026 to musí být projekty již za 460 milionů korun.

Je potřeba si uvědomit, že proces od podání žádosti o podporu po žádost o platbu trvá minimálně 6 až 8 měsíců, a to jen v případě, že je projekt již ve fyzické realizaci (tedy se staví). Milník je počítán za proplacené faktury (tzv. podání žádosti o platbu). Je proto potřeba včasně reagovat a monitorovat, jak na tom který projekt je a zda limit čerpání naplníme. Rozhodně se nechceme dostat do situace jako v IPRÚ, kdy jsme z důvodu neplnění milníku o část dotace přišli,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Změny v seznamu projektů budou po schválení v zastupitelstvu města formálně předloženy do monitorovacího systému.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 69: Vypsání ZŘ na zakázku "Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa"

Liberecká městská rada schválila vypsání výběrového řízení na zhotovitele další etapy stavebních úprav Nové Pastýřské. V rámci zadávacího řízení město osloví 5 firem k podání nabídky. Předmětem plnění této veřejné zakázky je přestavba stávající obslužné místní komunikace,  tedy Pastýřské ulice, v intravilánu města Liberce.

„Po mnoha letech jde o první zbrusu novou městskou třídu, kterou připravujeme na komplexní výstavbu. Tato ulici výrazně pomůže odlehčit přetíženému centru města a zvýší průjezdnost MHD. Navržena je jako moderní městská ulice se stromořadím, parkováním a cyklodopravou. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 34 243 000 Kč s DPH,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 70: Vypsání ZŘ na zakázku "Souvislá údržba místní komunikace v ul. Táborská, obnova po IS"

Město Liberec vypisuje výběrové řízení na stavební práce spojené s realizací souvislé údržby, opravy a obnovy původních vlastností vozovky v Táborské ulici v Dolním Hanychově.

Jedná se o jednu z dalších rekonstrukcí komunikací mimo centrum města, do kterých postupně investujeme nemalé finanční prostředky. Letos jsme takto už zahájili nebo ještě zahájíme zhruba 20 podobných projektů, které ve vytipovaných městských obvodech opravíme. Konkrétně v Táborské obnovíme podloží a povrchy. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 8 530 500 Kč s DPH,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 80: Úprava ceníku parkování – lokalita ZOO a ul. Proboštská

Radní schválili aktualizaci  nového  ceníku  za  stání  silničních motorových vozidel v Liberci v zónách placeného stání v hnědé zóně, s účinností od 1. července 2024. Jedná se o snížení ceny za celodenní stání v okolí ZOO Liberec.

Po dohodě s vedením ZOO a Libereckého kraje zlevňujeme stání pro návštěvníky ZOO na podobnou úroveň jako v ostatních městech, kde podobně významné zahrady mají,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

V novém ceníku stání silničních motorových vozidel se snižuje cena za stání v hnědé zóně v okolí ulic kolem ZOO Liberec. Jedná se o ulici Lesní, Alšovu, Fibichovu a Riegrovu. Tato změna se týká celodenního stání, kde se mění původní cena z 200 Kč na 150 Kč na den. V období od 1. listopadu do 31. ledna není stání na vyhrazených místech v těchto ulicích zpoplatněno.

 

Bod č. 83:  Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML na opravu komunikace ul. Na Zvonku

Technické služby města Liberce provedou celoplošnou opravu výtluků na části komunikace ulice Na Zvonku. Rozhodla o tom liberecká městská rada.

„Lidé z lokality Harcov kvitují hezkou opravu ulice Na Skřivanech. Stav ulice Na Zvonku je opravdu velmi špatný, a tímto pokynem zadáváme část k opravě. Ta úplně nejhorší spodní část už je ve stavu, kdy oprava nepomůže a byla předána kolegům z dopravních staveb k plnokrevné investici, tedy pro stavbu včetně podkladních vrstev a odvodnění,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování,  majetkoprávní záležitosti a sport

Bod č.19/1: Majetkoprávní operace – výkupu pozemků a staveb včetně technologií – lanovka na Ještěd, k. ú. Horní Hanychov

Rada města Liberce souhlasila a předkládá k projednání zastupitelům výkup  pozemků  a  staveb ve  vlastnictví  Českých  drah,  a.s., v Horním Hanychově, a to včetně veškerých součástí a příslušenství budov a pozemků, technologie související s provozem lanové dráhy, včetně navazujících majetkoprávních operací, v celkové výši 38 610 074 Kč včetně DPH.

 „Je to jeden z významných kroků pro obnovu lanové dráhy na Ještěd. Výkup pozemků a budov byl klíčový pro další posun v přípravě nové lanovky na Ještěd. Myslím si, že cena je příznivá a doufám, že další kroky budou rychle následovat. Tím prvním je příprava soutěže design and build, neboli navrhni a postav,“ říká náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

Visutá lanová dráha na Ještěd v majetku Českých drah, a.s., je mimo provoz od konce října 2021, kdy po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin lanovky. Podle sdělení Českých drah, a.s., je nutné provést  nákladnou rekonstrukci  lanové  dráhy,  která  by  spočívala  v rozšíření  jednotlivých  stanic  a souvisejícího zařízení nebo výstavba nové lanové dráhy. O podobě lanové dráhy již zastupitelstvo města rozhodlo, bude se jednat o dlouhou variantu v podobě jedné kabiny zavěšené na dvou lanech.

 

Bod č. 33: Majetkoprávní operace – výkup nemovitého a movitého majetku (Liberecký zámek)

Rada města vyslovila souhlas s výkupem Libereckého zámku, který je zapsaný  jako  nemovitá  kulturní  památka  v Ústředním  seznamu  kulturních  památek,  a  s výkupem souboru movitých věcí, které se nacházejí uvnitř nebo na předmětném nemovitém majetku.

Celková kupní cena, kterou město uhradí ve 3 splátkách,  je ve výši 81 000 000 Kč (bez DPH), kdy část kupní ceny představuje cenu za nemovité věci ve výši 80 000 000 Kč (nepodléhá DPH) a část za movité věci ve výši 1 000 000 Kč (1 210 000 Kč včetně DPH ve výši 21 %). Radní nyní předkládají tuto majetkoprávní operaci k posouzení zastupitelstvu města, které zasedá ve čtvrtek 27. června od 15 hodin.

„Jsem rád, že se městu podařila vyjednat zajímavá cena nemovitosti a celého vybavení zámku. Vím, že to je pouze první krok k oživení tohoto významného prostoru v centru města. Budeme rádi, když se v rámci areálu budou pořádat kulturní akce a uvnitř zámku najde své sídlo Anifilm a občanská vybavenost. Rád bych touto cestou poděkoval i majiteli zámku za jeho přístup k jednáním o ceně zámku. Doufám, že zastupitelstvo schválí koupi, abychom občanům mohli už toto léto nabídnout zajímavý kulturní program v areálu parku i zámku,“ říká náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 53: Návrh výboru pro sociální záležitosti na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence pro rok 2024

Statutární město Liberec rozdělí dotace z dílčího Fondu zdraví a prevence v rámci vyhlášení 3 programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2024 v celkové výši 876 065 Kč.

Do uzávěrky příjmu žádostí, tedy  do 16. 4. 2024, bylo v systému Grantys zaevidováno celkem 30  žádostí,  z  toho  3  žádosti  nebyly  v  systému  Grantys  odeslány. 9 žádostí bylo z řízení o přiznání dotace vyřazeno pro administrativní nesoulad. Jelikož výše požadovaných finančních prostředků byla nižší, než celková alokovaná částka, rozhodl výbor podpořit všechny žádosti, které splnily podmínky vyhlášených programů ve výši 100 %.

„V rámci tohoto Fondu jde o standardní 3 podprogramy, a to 4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů a 4.3. Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování. Cílem je podpora např. rekondičních a rehabilitačních programů, osvětových programů v oblasti zdraví výživy, duševního zdraví či hygieny,  prevence bezpečnosti silniční dopravy a aktivit, prevence kriminality či podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Bod č. 54: Poskytnutí  individuální  dotace  obecně  prospěšné  společnosti  Hospic  sv.  Zdislavy  a  uzavření veřejnoprávní smlouvy

Liberec poskytne dotaci ve výši 594 618 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového Hospice sv. Zdislavy, o.p.s., v roce 2024.

„Lůžkový hospic vnímáme dlouhodobě jako velice důležitou součást sociálních a zdravotních služeb v Liberci. Profesionální tým pracovníků pečuje nejen o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění, ale poskytuje také nezbytnou podporu blízkým, truchlícím a pozůstalým. Za což jim patří obrovské poděkování,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Vojtěch Prachař – náměstek primátora pro energetiku a Smart City

Bod č. 44/2: Vyhodnocení  zadávacího  řízení  na  dodávku  souboru  deseti  fotovoltaických  elektráren  na objektech statutárního města Liberec II

Dodání, instalaci a zprovoznění souboru deseti FVE na střechách objektů v majetku statutárního města Liberec zajistí pro město společnost BARATECH, s.r.o.,  za cenu 24 197 561 Kč včetně DPH. Liberecká městská rada včera schválila výsledek zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Do konce uvedené lhůty pro podání bylo doručeno sedm nabídek.

Prvním krokem v zavedení efektivní decentralizované energetiky na území města Liberce je vybudování obnovitelných zdrojů energie na městských objektech.  V rámci projektu „Komunitní energetika I“ se jedná o soubor 10 fotovoltaických elektráren na městských objektech. K realizaci celého projektu dojde v letech 2024 a 2025. Celkový navržený výkon FVE je 1.010,90 kWp. V projektu není počítáno s bateriovými úložišti pro ukládání přebytků.  Vyrobená elektřina tak bude určena pro vlastní spotřebu.  Co se v objektu nespotřebuje, bude sdíleno v rámci Energetiky Liberec. Součástí projektu je rovněž i instalace a zprovoznění vzdáleného ovládání a monitoringu v jednom centrálním portále přes webové rozhraní. Těmito kroky se Liberci otevírá cesta k moderní a ekologicky šetrné energetice, což představuje významný krok směrem k udržitelné budoucnosti. Projekt je spolufinancován z Modernizačního fondu v rámci výzvy RES+ ´Komunitní FVE pro větší obce´,“ uvádí náměstek primátora pro energetiku a Smart City Vojtěch Prachař.

Nastavení cookies