04.05.2022
Jana Kodymová DiS.

Desáté jednání liberecké městské rady

Desátá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 3. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník  

Mimo RM: Město Liberec předloží skupině MVV Energie nabídku na odkup teplárny a spalovny

Liberec zašle teplárenské společnosti MVV Energie finanční nabídku na odkup dvou klíčových zdrojů energie na území města – liberecké spalovny a teplárny. Skupina MVV před časem potvrdila svůj záměr opustit český trh s tím, že hledá kupce pro své portfolio.  

„Přestože zástupci MVV při prvních jednáních deklarují, že mají zájem prodat své portfolio pouze jako celek, jsem přesvědčený, že máme nechat naše poradce připravit nabídku a v termínu, který jsem dnes jako primátor obdržel, ji zástupcům MVV předložit. Musíme tak učinit nejpozději do 10. června. Proto ještě dnes odpoledne požádám naši poradenskou firmu, aby připravila podklady pro naši nabídku tak, aby o ní mohlo jednat i květnové zastupitelstvo. Za sebe říkám, že tento krok mám určitě udělat a o získání teplárny a spalovny se ´porvat jako lev´,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.  

 

Mimo RM: Mezinárodní architektonická soutěž na Papírák 2030 pokračuje. Rozhodne se mezi 4 ateliéry

Statutární město Liberec pokračuje v nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v řízení se soutěžním dialogem na zpracování architektonicko – urbanistické studie „PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI“.

Z desítek oslovených architektonických kanceláří se jich přihlásilo celkem 16. Z nich poté komise vybrala 4, které se včera seznámily s detaily zadání pro návrh konceptu pro dané území. O vítězném návrhu rozhodne závislá a nezávislá porota letos v září.

„Zástupci všech čtyř kanceláří, kteří se dostali do dalšího kola, včera absolvovali prohlídku daného území na Papírovém náměstí. Jednotlivé týmy dostaly příležitost se doptat na řadu informací od organizátorů soutěže, historiků i členů naší Kanceláře architektury města Liberce, aby získaly co nejvíce informací a podkladů pro své budoucí návrhy. Odpolední část tohoto setkání pak patřila otázkám, které všechny 4 týmy architektů mohly položit přítomným odborníkům, aby získaly maximum doplňujících informací pro své budoucí koncepty.  Své návrhy musí odevzdat do začátku června a 17. června pak zasedne komise, které dá těmto návrhům první hodnocení,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Harmonogram soutěže soutěžního dialogu na zpracování architektonicko – urbanistické studie „PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI“ :

3. 5. 2022 Prohlídka soutěžního místa a úvodní workshop

- do 10. 6. 2022 Lhůta pro podání Konceptu

- 17. 6. 2022 Zasedání hodnotící komise – prezentace Konceptů a jejich hodnocení

- do 30. 6. 2022 Rozeslání výzvy k podání Nabídky

- do 24. 8. 2022 Lhůta pro podání Nabídky

- 9. 9. 2022 Zasedání komise – hodnotící zasedání k hodnocení Nabídky.

 

V září 2022 schválení výsledků Zadávacího řízení Radou města Liberec.

V říjnu 2022 uzavření smlouvy.

 

4 vybrané týmy:

Between – Architecture & urban design

http://www.consequence.cz/

https://www.rehwaldt.de/buero-vita.php?lang=cz

https://rearchitekti.cz/

 

Bod č. 33: Realizace čističky odpadních vod v areálu Lesního koupaliště

Vybudování čističky  odpadních  vod  v areálu  Lesního  koupaliště  schválila liberecká městská rada a souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku na její pořízení ve výši 732 795 Kč bez DPH. Areál se tak posune zase o kus dál k podobě moderní plovárny.

Záměr zbudování jednoduché plovárny na Lesním koupališti byl jedním z vítězných projektů, který si občané odhlasovali v participativním rozpočtu města. Projekt plovárny je ve fázi stavebního povolení a je podmíněn zbudováním čističky odpadních vod  z důvodu realizace toalet a řešení odvodu odpadů, protože zde není veřejná kanalizace. Výstavba čističky  je  velmi  podstatná  pro budoucí  chod  celého  komplexu  Lesního  koupaliště  a podpory možného komfortu pro návštěvníky.

„Lesní koupaliště se stalo v posledních dvou sezonách fenoménem, který vyhledávají nejen Liberečané, ale i návštěvníci města ze sousedních měst a turisté. Spolek, který má areál ve správě, v uplynulých měsících pečlivě pracoval na projektu a slíbené proměně areálu koupaliště i jeho okolí. Protože nyní mají každým dnem získat stavební povolení a začít s úpravami, rozhodli jsme v radě města o uvolnění financí na stavbu čističky, abychom rozumně koordinovali veškeré stavební práce, které plovárnu čekají. Je to další krůček k tomu, aby se areál rozvíjel a veřejnost ho mohla využívat s odpovídajícím zázemím,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 28: Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci projektu "Centrum aktivního života

Město Liberec přijme dotaci ve výši 350 000 Kč od Libereckého kraje v rámci  programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Dotace bude využita na restaurátorské práce, které si vyžádala stavební úprava budovy bývalé Oblastní galerie, dnes Liebiegova paláce, který od srpna 2020 prochází významnou rekonstrukcí a proměnou v polyfunkční Centrum aktivního života.

Během  realizace  rekonstrukce  objektu  se objevily  skutečnosti,  které  si vyžádaly  práce  restaurátora. Jedná  se  o  restaurování  stropů  ve třech místnostech  a  restaurování  původní  malby v jedné místnosti,“ popisuje konkrétně náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Finanční  náročnost  na  tyto  restaurátorské  práce  činí  595 725 Kč včetně DPH. Dotace od Libereckého kraje je 350 000 korun.

 

Bod č. 31: Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy“

Základní školu v ulici U Školy zmodernizuje liberecká společnost čekro CZ, s. r. o., s nabídkovou cenou 31 930 931 Kč bez DPH (38 636 427 Kč včetně DPH). Realizace projektu byla původně  plánována  na  rok  2021,  ale  z  důvodu nedostatku  finančních  prostředků  v  rozpočtu  města nebyla zahájena. Zhotovitele rekonstrukce schválila na svém úterním jednání liberecká městská rada.

„V současné době je budova školy ve velmi špatném stavu, zejména co se vlhkosti 1. PP a 1. NP týče. Projekt tedy řeší nejen zajištění moderní výuky prostřednictvím vybudování odborných učeben a jejich vybavením, ale zároveň bezpečí a zdraví žáků, což bude zajištěno odvlhčením spodní části budovy,“ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Stavební práce na budově škole jsou pouze částečnou rekonstrukcí školy, která zajišťuje zejména vznik nového bezbariérového vstupu do školy a vnitřní bezbariérovost, ale také odvlhčení výše uvedených prostor. Stavební úpravy zasáhnou díky nové kanalizaci, imobilním WC a novému výtahu celou budovu. V rámci požadavku na bezbariérovost v 1. PP bude zajištěna jednotná niveleta podlah. Odborné učebny jsou umístěny ve 2 různých podlažích, a to v1. NP. a 3. NP, kde dojde ke stavebním úpravám týkající se zejména nové kabeláže potřebné po zajištění moderní formy výuky s novým moderním vybavením. Jedná se o multimediální a přírodovědnou učebnu.

Ostatních částí budovy se stavební práce nijak nedotknou. Projekt je tedy stavebně zacílen zejména na nejpalčivější problém školy, což je velká vlhkost a plíseň ve vstupních a šatních prostorách a dále je v rámci projektu zajištěna neméně důležitá bezbariérovost objektu a zajištění moderní výuky ve dvou učebnách.

Bourací práce a výměna stropních a podlahových konstrukcí 1. PP a 1. NP bude směřována na období letních prázdnin, aby nebyl narušen běžný chod školy. Zbývající práce budou realizovány za provozu školy a  děti se tak nemusejí stěhovat do náhradních prostor. Termín zahájení stavebních prací je červen 2022. Stavební práce by měly trvat maximálně 7 měsíců.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 38: Plánovací smlouva dostavba třídy 1. máje

Radní Liberce souhlasili s uzavřením Plánovací smlouvy na dostavbu ulice 1. máje pro dva bytové domy s komerčními plochami. Během této stavby dojde k rekonstrukci  a rozšíření stávajících stavebních objektů veřejné infrastruktury.

Konkrétně jde o  vybudování pěší zóny ve  Slavíčkově ulici, k úpravě komunikace a chodníku na ulici 1. máje, včetně dopravního řešení, k vegetačním úpravám veřejného prostoru, vybudování dětského hřiště a opěrných stěn. Stejně tak zhotovitel stavby vybuduje inženýrské sítě, včetně veřejného osvětlení. Plánovací smlouvu město Liberec uzavře se společností SYNER Group, a.s. Návrh smlouvy projednají zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 26. května.

Poválečné vybourání uliční čáry domů v tehdejší Nádražní ulici nebylo urbanisticky šťastné řešení. Dodnes nebudí tato městská třída příjemný pocit, proluky se dají s nadsázkou označit jako ´vylámané zuby´. Dlouhodobě usilujeme o navrácení řady domů do uliční čáry a projekt dostavby Syneru je prvním projektem, který naváže na budovu bývalé IPB Banky. Navazovat budou další investoři po obou stranách ulice. U tohoto projektu jsme rádi, že městu vyšel investor vstříc, změnil své původní územní rozhodnutí a vybuduje vše tak, jak si odbor ekologie a veřejného prostoru + KAM přejí. Výsledkem bude hezká, městotvorná, důležitá ulice směrem k nádraží,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 43: Výjimka  ze  směrnice  rady  č.  3RM  a  schválení  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  projekt  "Oprava komunikace a parkovacích ploch – ul. Sněhurčina v celé délce (1 020 m), Liberec"

Sněhurčina ulice a přilehlé parkovací plochy  na Kunratické projdou opravou. Město ve spolupráci se společností  Ing.  Zbyněk  Nýdrle - projektová kancelář nechá vypracovat projektovou dokumentaci, za celkovou cenu ve výši 339 255 Kč bez DPH, na opravy ploch v délce přes 1000 metrů.

Opravit nevyhovující stav Sněhurčiny ulice je úkol, který stál před vedením měst již několik volebních období. Problém je, že tato jediná přístupová cesta prakticky zásobuje větší polovinu celého sídliště. Práci rozdělíme do několika etap, nicméně projektovou dokumentaci potřebujeme mít celistvou. Zhotovitele pana Ing. Zbyňka Nýdrleho a jeho projektovou kancelář jsme oslovili z důvodu letité spolupráce a dobrých zkušeností,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 22: Souhlas se zapojením do projektu adaptačních skupin

Liberecká městská rada souhlasila s účastí škol a školských zařízení, které statutární město Liberec zřizuje,  v projektu MŠMT ČR s názvem Výzva adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.

Cílem  výzvy  je  podpořit volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v České republice. Adaptační skupiny jsou zaměřeny na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Dotace je určena na adaptační volnočasové skupiny konané v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022.

Účelem poskytnuté dotace je:

·podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí

·podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce

·podpořit děti pro nástup do českých škol

·podpořit dušení pohodu a duševní zdraví dětí.

Za účast dítěte v adaptační skupině nesmí být po účastnících či jejich zákonných zástupcích požadována úplata.  Dotace  je  určena  na  adaptační  volnočasové  skupiny  konané  v  období  od 1.  dubna  2022  do 31. srpna  2022. Minimální  výše  dotace  je  stanovena  na  150 000  Kč.  Podpořeným  žadatelům  bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace s odesláním finančních prostředků z účtu MŠMT ČR nejpozději do 31. července 2022.

V současné době máme v Liberci na základních školách 22 adaptačních skupin po 20 – 25 dětech, více už nebudeme schopni otevřít. Vše dosud financujeme z rozpočtu města. A i po přiznání dotace z MŠMT budeme skoro polovinu nákladů doplácet ze svého. Ukrajinské děti se v adaptačních skupinách učí češtině, výchovám i místopisu, aby byly připraveny na zářijový nástup do českých škol. V našich databázích přitom počítáme s nejméně 600 ukrajinskými školáky, které čeká 2. června speciální zápis do základních škol. Uvidíme, nakolik se ta čísla v reálu potvrdí a potkají s kapacitou škol, resp. v jednotlivých ročnících. Už teď je ale jasné, že školy budou muset ve třídách nezřídka významně zvýšit počty dětí, nejzazší limit bych ale rád viděl na maximálně 28 žácích. Rozhodně jako zřizovatel nehodláme využít zákonné pravomoci naplnit třídy až na 34 dětí, protože to je pedagogicky i hygienicky neúnosné, nemožné. O tom, že bude chybět podpůrný personál typu speciálních pedagogů a psychologů, ani nemluvě,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Bod č. 48: Návrh na uzavření licenční smlouvy s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze

Město Liberec si zapůjčí kopii archiválie s první písemnou zmínkou o Liberci a vystaví ji v prostorách historické radnice. Rada města Liberce souhlasila s uzavřením í licenční smlouvy s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, která obdrží od Liberce finanční odměnu za výpůjčku ve výši 2000 korun bez DPH.

U příležitosti 670. výročí od první písemné zmínky o Liberci oslovil odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Metropolitní kapitulu u sv. Víta v Praze s žádostí o zapůjčení kopie papežského desátku z roku 1352, kdy je prvně písemně zmiňován Liberec.

Kromě historiků asi jen málokdo někdy viděl listinu z roku 1352, v níž je poprvé zmíněn místopisný název Liberec, resp. Reychinberch. Vzhledem k letošnímu kulatému výročí památného zápisu chceme Liberečanům ukázat alespoň kopii této vzácné archiválie a připomenout významné dějinné datum, kdy se zrodila historie našeho města. Tehdy ovšem teprve malé zemědělské osady s farním kostelem,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Město obdrží archiválii v digitální podobě a nechá si na své vlastní náklady zhotovit fotografii, která bude vystavena pro veřejnost v jedné z vitrín v budově liberecké radnice.

 

Nastavení cookies