18.05.2022
Jana Kodymová DiS.

Jedenácté jednání liberecké městské rady

Jedenáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 17. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 33: Výroční zpráva za rok 2021 a Akční plán MA21 pro rok 2022

Rada města schválila a do zastupitelstva k projednání předkládá Výroční zprávu za rok 2021 a Akční plán MA21na rok 2022 v rámci projektu Statutární město Liberec - Zdravé město.

Bod č. 33/1 : Zpráva z Veřejného fóra Zdravého  města 2021

V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR je jednou  z  aktivit společné  plánování  s veřejností, tedy Veřejné  fórum  2021.  To je  důležitým parametrem v hodnocení kvality Zdravých měst. Veřejné fórum 2021 se konalo v Liberci 25. října 2021. Na základě hlasování přítomných, které bylo následně ověřeno anketou mezi širokou veřejností v tištěné a elektronické podobě, vyplynulo 10 priorit k řešení.

„Místní agenda 21 je jedním z mnoha nástrojů, které vedení města používá při komunikaci s občany a zjišťuje tak jejich požadavky, názory a připomínky. Pořádání veřejného fóra a vůbec využívání celé agendy 21 nám přináší řadu důležitých dat a podnětů formou průzkumů a anket, kde se zaměřujeme například na otázky z oblasti životního prostředí, dopravy a celkové kvality života v Liberci,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

V návaznosti na bod č. 6 z Rady města Liberce:

Příprava projektové dokumentace na komplexní revitalizaci sídlišť  - Gagarinova – I. etapa a sídliště Ruprechtice – II. Etapa, v celkové hodnotě 3 miliony Kč

„Navazujeme tak na již schválenou urbanistickou studii z konce roku 2020, na základě které právě teď realizujeme první etapu sídliště v Ruprechticích. Zhruba za 15 milionů tam bude doplněna zeleň (cca 50 ks) stromů a mobiliář. Revitalizace místa pak zahrnuje i úpravu a doplnění zhruba 60 parkovacích míst, která se tak stanou pro obyvatele dostupnější,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Zastupitelé nyní dostanou k projednání záměr na zpracování dalších dvou studií. A to právě na sídliště Gagarinova a na druhou etapu revitalizace v Ruprechticích.

„Jsou to další z řady sídlišť, která si zaslouží komplexní revitalizaci, protože jsou v neutěšeném stavu. Obyvatelé těchto území se tak postupně dočkají kultivace prostředí okolí, ve kterém žijí,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 6: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  5B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2022  v  kompetenci zastupitelstva města

Liberecká městská rada schválila a do zastupitelstva předkládá k projednání návrh  rozpočtového  opatření,  jehož  předmětem  je  úprava (navýšení) příjmů ze sdílených daní podle aktuální predikce MF ČR a úspory ve stávajících výdajích na  základě  rozhodnutí  porady  vedení  ve  prospěch  výdajů  nových.

Dále  je  předmětem rozpočtového opatření čerpání kontokorentního úvěru, zapojení nevyčerpaných výdajů kanceláře architektury z roku 2021 a další přesuny ve výdajích,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Celkové příjmy se navyšují o 55 632 638 Kč, výdaje se navyšují o 96 852 593 Kč. Financování se navyšuje o 41 219 955 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky bude po rozpočtových opatřeních činit 33 809 967 Kč.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 25: Schválení vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

Základní škola Jabloňová projde od září stavební úpravou. Město Liberec vypisuje zadávací řízení na zhotovitele stavby v hodnotě téměř 94,5 milionů korun s DPH. Celkové náklady projektu, tedy stavební náklady, zpracování projektové dokumentace a dodávka vybavení odborných učeben, by měly být ve výši 104 milionů korun včetně DPH.

Město podá do konce roku 2022 žádost o finanční podporu celého projektu ke  spolufinancování Evropskou unií - Integrovaným regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec- Jablonec nad Nisou (dále jen „ITI“). Dotace by mohla činit 60,5 milionu korun.

Základní  škola  a  základní  umělecká  škola  Jabloňová  se  nachází  ve  Starých  Pavlovicích.  Škola  je postavena v sídlištní zástavbě a obklopena rozsáhlou oplocenou zahradou. Okna učeben jsou směřována převážně  do  klidné  části  zahrady.  Vnitřní  vybavení  školy  zastarává,  je  potřebná  výměna  celé elektroinstalace,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Ve škole se nachází celkem 32 učeben, z toho 16 kmenových, kdy i 4 odborné učebny jsou využívány jako  kmenové  (přírodopis,  fyzika,  zeměpis,  výtvarná  výchova).  Ostatní  odborné  učebny  (8)  jsou využívány i v odpoledních hodinách pro ZUŠ. Veškeré vybavení je průběžně obnovováno podle volných finančních prostředků školy.

„Tento stav je však nedostatečný a je potřeba vybavení odborných učeben celkově modernizovat a modernizovat také prostory učeben a kabinetů,“ uvádí dále náměstkyně  Radka Loučková Kotasová.

Stávající  základní  škola  je  složena  z jednotlivých  pavilonů  členitého  půdorysného  tvaru.  Všechny pavilony jsou propojeny v úrovni 1. NP chodbami. Cílem projektu je vybudovat nové prostory pro odborné učebny nad pavilonem D pro výuku přírodních věd, IT, dvou učeben cizích jazyků a jednoho skladu. Podmínkou pro vznik nových prostor je vybudování nového spojovacího krčku s výtahem z důvodu zajištění bezbariérovosti. Z tohoto důvodu bude vybudován výtah ve spojovacím krčku s pavilonem MV (viz obrázek v příloze).  V tomto spojovacím krčku budou také umístěny nové kabinety a sklady pro odborné učebny a bezbariérová WC.

V rámci stavebních úprav budou kompletně vyměněny rozvody v celém objektu školy. Z důvodu změřené velké koncentrace radonu Státním ústavem radiační ochrany v prosinci 2021, bude součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky. Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám, které se dotknout celého objektu školy, bude výuka 2. stupně  ve  školním  roce  2022/2023  realizována  v  náhradních  prostorách  poskytnutých  Technickou univerzitou v Liberci v Mařanově ulici. Pro 1. stupeň školy bude výuka zajištěna ve stávající budově, neboť lze zajistit oddělení dvou pavilonů od ostatních částí školy, kde budou probíhat stavební úpravy.

Předpoklad zahájení stavebních prací je září 2022. Stavební práce by měly trvat maximálně 14 měsíců.

 

Bod č. 32: Schválení projektového záměru "ZŠ Kaplického – navýšení kapacit výukových prostor

Přístavbu s 9 kmenovými učebnami získá po stavební úpravě další liberecká městská škola, a to Základní škola Kaplického. Projektový záměr této modernizace schválila liberecká městská rada na svém úterním zasedání. Pro školu v Doubí to znamená možnost vyučovat o 270 žáků víc.

V budově Kaplického se nachází celkem 14 kmenových tříd, 4 odborné učebny. Nově vybudovanou přístavbou bude dvoupodlažní  objekt  s  devíti  kmenovými  učebnami,  včetně  potřebného  zázemí (sociální zařízení, zázemí pro učitele). Objekt přístavby by měl být přímo propojen s hlavní budovou školy, aby byl umožněn snadný pohyb žáků i personálu bez nutnosti opustit vnitřní prostory.

Díky realizaci přístavby dojde ke zvýšení kapacity školy o 270 žáků. V souvislosti s navýšením kapacity škol  bude  nezbytné  posílit  také  kapacitu  školní  kuchyně. Projekční  a  stavební  práce    spojené  s rozšířením prostor určených pro stravování ve stávajícím objektu budou součástí projektu,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Projekt bude připraven v souladu s podmínkami dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkový  předpokládaný  rozpočet  projektu  je  130  mil.  Kč  včetně  DPH. Předpokládaná výše dotace pak činí 90 mil. Kč.

Radní schválili záměr, teď nás čeká řada dílčích úkolů, jako zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace,  získání stavebního povolení, zadání veřejné zakázky na stavební práce, rekonstrukce jako taková a tak dále. Od záměru ke kolaudaci je dlouhá cesta, ve finále bychom mohli být, když vše půjde dobře, v létě 2026,“ doplňuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 37: Vypsání ZŘ na zakázku "Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky“

Liberec vypíše veřejnou zakázku na stavební práce v rozsahu projektu úpravy křižovatek v lokalitě prodlouženého centra města. Předpokládaná hodnota zakázky je 13,5 milionů korun bez DPH. Celková délka upravovaných úseků komunikací v rámci dotčené křižovatky je přibližně 235 metrů.

„Roky problematický dopravní uzel našeho města, roky složitých projektových příprav, složité vypořádání majetkových poměrů a dnes jsme zase o kousek dál, vypisujeme výběrové řízení, těšíme se, zdali a za kolik se nám někdo přihlásí, abychom v létě toto mohli konečně postavit. Na této stavbě budou finančně participovat investoři z lokality ve výši 4 milionů korun. Nad rámec zveřejnění na portálu ještě vyzveme k podání nabídky pět ověřených dodavatelů,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření vozovky na ramenech křižovatky  ulic  Švermova,  Jungmannova,  Žitavská  pro  výstavbu  nových  řadicích  pruhů,  a  s tím související úpravou světelného signalizačního zařízení. V hranicích úprav bude odstraněn stávající asfaltový  kryt  vozovky  frézováním  a  lokálně  stávající  konstrukce  chodníku  a  stezky  pro  chodce  a cyklisty  z důvodu rozšíření vozovky v ramenech křižovatky. Závěrem bude odfrézován asfaltový kryt komunikace   v celém  rozsahu  úprav  křižovatky s reprofilací  do  předepsaných  sklonů  a  následně položena obrusná vrstva. Odvodnění v prostoru upravované křižovatky je řešeno podélným a příčným spádováním do stávajícího systému odvodnění. V rámci stavby dojde k úpravě svislého i vodorovného dopravního značení. Na vozovce budou pomocí nového vodorovného značení zobrazeny upravené řadicí pruhy  a  zároveň s tím  dojde   k úpravě  svislého  dopravního  značení.

 

Bod č. 39: Vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci za zimní období 2021/2022

Rada města Liberce se seznámila s vyhodnocením zimní údržby města. Zpráva obsahuje základní statistická data spojená s finančním vyčíslením nákladů na zimní údržbu, přehled pracovních sil a přehled mechanizačních prostředků,  popis  organizace  zimní  údržby,  přehled  o počtu  zásahových  dnů,  včetně sumarizovaného  přehledu  o povětrnostní  situaci  a spotřebovaného  posypového  materiálu  v zimním období i v porovnání se zimním obdobím 2020 -2021.

„Každoroční materiál, nicméně oproti předpokladům byla letošní zima proti té minulé o něco mírnější. Průběžně vyhodnocujeme připomínky občanů a firem k zimní údržbě a toto potom vezmeme v potaz při přípravě harmonogramu zimní údržby na další rok,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Finanční porovnání (náklady v Kč) za zimní údržbu komunikací v obdobích 2020/2021 a 2021/2022

Měsíce

ZÚ 2020/2021 náklady vč. DPH

ZÚ 2021/2022 náklady vč. DPH

listopad

1 625 215

 

3 677 639

prosinec

2 517 178

 

8 897 016

leden

22 634 370

 

12 713 461

únor

12 737 475

 

7 662 105

březen

  3 786 081

 

5 304 353

duben

243 893

 

250 000

Celkem

43 544 211

 

38 504 574

 

Během zimního období společnost TSML, p.o., zajišťovala kontroly zimní údržby na komunikacích ve vlastnictví města. Celkové finanční náklady na zimní údržbu byly vyčísleny na částku 31 821 961 Kč bez DPH (38 504 574 Kč vč. DPH). V zimním období 2020/2021 se jednalo o částku 35 986 951 Kč bez DPH (43 544 211 Kč vč. DPH). V absolutním srovnání byla zimní údržba za období 2021/2022 nižší o 4 164 989 Kč bez DPH (5 039 637 Kč vč. DPH).

Do konce září 2022 obdrží liberecká městská rada zpracovaný Operační plán zimní údržby komunikací pro nastávající zimu 2022 -2023.

 

Bod č. 41: Vypsání ZŘ na zakázku "Parkoviště P+R Pastýřská"

Pět dodavatelů osloví město Liberec k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, v rámci stavební zakázky „Parkoviště P+R Pastýřská“. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 32 milionů korun bez DPH. Na konci srpna bude zhotovitel vybrán.

„V rámci přípravných etap Nové Pastýřské se loni a předloni udělaly přeložky sítí a rekonstrukce koryta potoka, letos přichází první etapa. Parkoviště P+R vymezí parkování a vymezí prostor pro těleso komunikace, která přijde na řadu příští rok. Dokumentace byla několikrát měněna a finalizována podle požadavků všech zúčastněných,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Tato, pro město a jeho občany, významná stavební akce zahrnuje novostavbu parkoviště, odvodnění, vybudování veřejného osvětlení, retenční nádrže, odlučovače ropných látek a zhotovení opěrné konstrukce. 

V prostoru  parkoviště je  celkem  128 parkovacích  míst  a  6  míst  vyhrazených  pro  osoby  ZTP  a  ZTP/P.  V prostoru  parkoviště  jsou  nově realizovány chodníky se základní šířkou 2 metry. Komunikace nového parkoviště bude provedena v plné konstrukci  s živičným povrchem v šíři  6 metrů. Vjezd na parkoviště z Pastýřské ulice  bude s povrchem z kamenné  drobné  kostky.  V celém  prostoru  budou  použity  kamenné  prvky  (obrubníky,  krajníky). Kolmá parkovací stání budou provedena z drobné kamenné kostky. V jihovýchodní části parkoviště je navržená opěrná konstrukce ze železobetonu o délce 95 metrů, určená pro navazující úpravy terénu pro výstavbu komunikace Nová Pastýřská, kterou město plánuje vybudovat v následujících letech. Odvodnění parkoviště je řešeno podélným a příčným  sklonem  do  nově  zřízených  uličních  vpustí.  Veškeré  srážkové  vody,  zachycené  uličními vpusťmi,  jsou  svedeny  do  centrální  retenční  nádrže.  Na  regulovaném odtoku  z nádrže  bude  osazen odlučovač ropných látek. V prostoru parkoviště bude osazeno 18 kusů nových stožárových osvětlovacích bodů a 4 kusy zápustných svítidel v opěrné zdi, včetně provedení podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Nedílnou součástí stavby je také vybudování odpočinkových ploch s městským mobiliářem a výsadba zeleně.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 47: Přijetí dotace na podporu kandidatury statutárního města Liberec  na Evropské hlavní město kultury

Obsahem projektu je příprava kandidatury statutárního města Liberec na Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK). Cílem projektu je v rámci kandidatury zpracovat přihlášku (bid-book), která bude postoupena mezinárodní porotě k posouzení. Celkové náklady projektu činí 2 925 000 Kč, projekt získal prostřednictvím Ministerstva kultury finanční podporu ze státního rozpočtu ČR ve výši 600 000 Kč pro tento rok.

Rada města dotaci přijala, nyní její přijetí bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém letošním pátém zasedání ve čtvrtek 26. května.

„Ve vztahu ke státu, resp. ministerstvu kultury, postupujeme společně ve skupině 4 kandidátských měst, dotaci pro každé se nám podařilo vyjednáváním zvýšit o půl miliónu/město. Spolupracujeme i při debatě o garanci vládních podmínek na samotný rok 2028, tedy aby stát už nyní závazně přislíbil konkrétní výši investic i neinvestiční dotace pro rozpočet vítězného města. Je to ostatně i povinná součást přihlášky pro 2. kolo soutěže o EHMK 2028,“  komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY (EHMK) je národní prezentace České republiky prostřednictvím vybraného města. Prezentaci ČR získává jednou za 14 let, dosavadními držiteli titulu EHMK byla Praha (2000) a Plzeň (2015). EHMK je souběžně nástroj ke komplexnímu udržitelnému rozvoji pořadatelského města a souvisejícího regionu v mnoha prostupujících se oblastech (kultura, turismus, vzdělávání, sport, sociální oblast, veřejný prostor, životní prostředí, komunitní život, participace veřejnosti na dění města) v letech před pořádáním EHMK i v letech následujících.

Kandidatura města s sebou nese řadu záměrů a dílčích aktivit, které budou mít dopad na lokální, regionální, evropské i mezinárodní úrovni. Projekt žadatele od počátku informuje širokou veřejnost a seznamuje ji s hodnotami souvisejícími s titulem EHMK. Přihlášením se k titulu EHMK je akcentována důležitost vzájemné spolupráce a porozumění, s důrazem na rozmanitost kultur, i pocit sounáležitosti a příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Jednotlivé klíčové aktivity projektu pak mají současně za cíl směřovat k dlouhodobému rozvoji města i celého regionu, aby se stal ekonomicky silným, sebevědomým a atraktivním místem k životu i návštěvě.

 

 

 

Nastavení cookies