25.01.2021
neschvalovalo se

Informace k ohlašování odpadů v roce 2021

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb.

Upozorňujeme ohlašovatele, že se blíží termín pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech účinného do 31. 12. 2020 ve smyslu ust. § 154 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech účinného od 1. 1. 2021. Dle tohoto ustanovení se ohlašování odpadů za rok 2020 provádí podle § 39 odst. 2 a 4 až 7 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. V daném případě zasílají do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, tj. způsobem stanoveným v § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s ust. § 82 odst. 3 zákona o odpadech, tj. prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz) nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby.

Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Manuály  a návody pro podávání hlášení jsou dostupné na internetové adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html.

Nastavení cookies