Informace pro volební subjekty delegující do OVK

Činnost okrskových volebních komisí bude ukončena dne 27. 10. 2021 a odměna členům OVK bude vyplacena ve výplatním termínu SML v měsíci listopadu, tj. 12. 11. 2021 převodem na uvedený účet nebo v pokladně nového magistrátu.

Výsledky voleb jsou k dispozici na webové stránce www.volby.cz.

Děkujeme všem členům OVK za spolupráci.

 

Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla ve volebním kraji zaregistrována (dále jen volební subjekt), delegovat nejpozději 30 dnů před dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále jen OVK). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.


Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 8. 9. 2021 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
  • jméno a příjmení zmocněnce, která delegaci podává
  • podpis zmocněnce


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 15. a 16. 9. 2021), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
15. 9. 2021 v 14:00 hod. OVK   č. 1 - 20
15. 9. 2021 v 16:00 hod. OVK č. 21 - 40
16. 9. 2021 v 14:00 hod. OVK č. 41 - 60
16. 9. 2021 v 16:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

 

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (8. 9 .2021). Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK - navýšení zvláštní odměny dle § 24 odst. 5 zák. č. 296/2011 Sb., o zvláštních způsobech hlasovánÍ:
Předseda* - 2 200 Kč  - NOVĚ 2 700 Kč
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč - NOVĚ 2 600 Kč
Člen - 1 800 Kč - NOVĚ 2 300 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

SEZNAM OVK:
Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec bude po potvrzení všech objektů zveřejněn na této stránce. Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

 

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 485 243 713, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.