22.11.2023
Jana Kodymová DiS.

Jednání liberecké městské rady

21. schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 21. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 59/1: Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracovatele PD k projektu Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa

Projektovou dokumentaci ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti při výstavbě a autorského dozoru, zhotoví pro druhou etapu výstavby sociálního bydlení Na Žižkově společnost ATELIER 99 s.r.o. z Brna, a to za cenu 8 034 400 Kč včetně DPH.  

Díky zbourané bývalé hotelové škole se nám naskytnul další hezký prostor pro výstavbu bytů, která by vhodně doplňovala již vystavěné bytové domy,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Hlavním cílem projektu je vybudování nových bytových domů. Ty budou navrženy podle požadavků na funkční náplň budov, která bude kombinací „tržního a sociálního bydlení“. Cílem tohoto projektu je, v kontextu koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberce, zajištění dostupného bydlení potřebným cílovým skupinám, udržení dlouhodobého, prostorově nesegregovaného sociálního bydlení kvalitního standardu, jakožto základního předpokladu pro předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení. Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 160 000 000 Kč bez DPH. Stavební práce by podle předpokladu pak měly být realizovány od srpna 2025 do února 2027.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 4/1 : Záměr  finanční  spoluúčasti  statutárního  města  Liberec  v  rámci  projektu  "Rekonstrukce  a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci

Město Liberec podá žádost o poskytnutí dotace z programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2026, Výzvy 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura 2023 na projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“ ve výši 139 000 000 Kč. Liberečtí radní rovněž souhlasili s poskytnutím finančních prostředků do výše 350 000 000 Kč z rozpočtu statutárního města na spolufinancování projektu. Jedná se o celkovou rekonstrukci Městského plaveckého bazénu v Liberci. Tento záměr projednají liberečtí zastupitelé na svém mimořádném zasedání v úterý 28. listopadu.

„Finalizujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu (NSA). Museli jsme se nejdříve přesvědčit, že opravdu splňujeme požadavky, a že jsme schopni připravit veškeré podklady tak, jak požaduje NSA. S ohledem na to, že se jedná o dotaci na sportovní infrastrukturu, tak jsme museli především rozdělit položkový rozpočet, abychom v žádosti nárokovali co nejvíce uznatelných nákladů. Na zbylou část položek, které jsou z pohledu NSA neuznatelné, budeme hledat možnosti uplatnění v jiných dotačních programech, jako jsou např. SFŽP apod. Součástí žádosti jsou i desítky příloh, které je nutné připravit, zajistit a doložit. Kompletní žádost musí být podána do 30. 11. do 12 hodin,uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Výzva, s termínem podání žádosti do 30. listopadu 2023,  je v souladu s dokumentací programu zaměřena na technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která se nacházejí na území České republiky. S ohledem na finanční náročnost celé akce, kdy celkové předpokládané náklady projektu činí 1 299 800 000 Kč s DPH, město Liberec plánuje financování pomocí jak dotačních titulů, tak i z příspěvků Libereckého kraje.

Bod č. 16: Návrh na poskytnutí dotací programu 6.3 dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec

V  souladu  s  vyhlášením  programu Podpory sportovních klubů v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 liberecká městská rada projednala návrhy žadatelů na poskytnutí dotací z dílčího Sportovního fondu.

V rámci této výzvy bylo prostřednictvím portálového systému GRANTYS podáno 10 žádostí. Návrh na přidělení dílčích dotací v celkové výši  3 173 400 Kč  projednají liberečtí zastupitelé ve čtvrtek 30. listopadu.

Jedná se o dotaci, která má pomoci těm sportovním klubům a spolkům, které byly nejvíce zasaženy nárůstem cen energií a nájmů. Jde o mimořádný titul, na který jsme měli vyčleněnou částku více jak 6 milionů korun. V rámci programu o dotaci zažádalo a podmínky splnilo deset subjektů, mezi které se rozdělí celková částka 3 174 000 Kč. Tato dotace nesanuje celou výši cenového nárůstu, ale alespoň snižuje jeho dopady a pro některé kluby je opravdu zásadní pomocí,“ komentuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 60: Smlouva o spolupráci Byty Ještědská – Liberec

V Horních Hanychově v Liberci vznikne 33 bytových jednotek a jeden velký komerční prostor. Výstavbu Byty Ještědská  - Liberec zde provede investor DOLCEVITA JEŠTĚDSKÁ APARTMENTS, s.r.o.

Investor vybuduje do 30 měsíců od platného stavebního povolení objekt o třech nadzemních podlažích, rozdělený do dvou obdélníkových částí A a B, s vlastními vchody, propojenými pouze částečně zapuštěnou podnoží s garážemi. V návaznosti na  veřejnou komunikaci  je v 1. PP navrženo komerční využití. Na areálovou komunikaci navazují parkovací plochy s kolmými stáními a vjezdem do krytého parkingu. V souvislosti s touto investicí investor rovněž vybuduje světelnou signalizaci,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Podle platného dokumentu Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury tak investor přispěje do Fondu veřejné infrastruktury částkou 2 235 600 Kč na veřejnou infrastrukturu v místě realizace svého záměru.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Mimo RM: Stávka ve školách v pondělí 27. listopadu

„Do pondělní stávky vstoupí v Liberci naplno polovina základních škol, tedy 11 z 22, a budou tak pro žáky zcela uzavřeny. Další školy budou mít omezený provoz (např. program pro nejmladší děti v družině či stávka nepedagogů). Ke stávce se přidá i 5 mateřských škol z 31, které na jeden den také zcela uzavřou své provozy. Rodiče dětí i žáků buď jsou již informováni, nebo se tak stane nejpozději dnes, kdy mají školy poslední den na to stávku ohlásit. Ještě včera, v úterý,  probíhala jednání mezi školami, odbory a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která mohou situaci posunout,“ komentuje náměstek primátora pro  kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Seznam škol najdete na webu města: zde

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 65: Dodatek č. 2 ke smlouvě 4/23/0069 "Rekonstrukce opěrné zdi–Rumunská, Liberec

Opěrná zeď v Rumunské ulici, která je v havarijním stavu, se dočká opravy. Místo je v současnosti uzavřeno kvůli bezpečnosti. Na rekonstrukci opěrné zdi se schodištěm byla zpracována projektová dokumentace. Nyní se čeká na vydání stavebního povolení. Realizaci město plánuje na příští rok. Radní města schválili prodloužení lhůty pro dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi v Rumunské ulici,  a to do konce srpna letošního roku.

Nebývale silná diskuse se rozhořela na téma této opravy. Jsou to krásné schody, které bez výrazné opravy vydržely 150 let. Nyní jsou ovšem již dožilé spodní i svrchní izolace a celé schodiště čeká generální oprava. Schodiště s opěrnou zdí se rozebere, vybetonují se nové základy pomocí hlubokých pilotů a postaví se betonová zárubní zeď, která podrží silně zatíženou ulici 8. března nahoře a vytvoří prostor pro návrat žulových kamenů a původního velkorysého schodiště,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 76: Hromadný podnět na zjednosměrnění komunikace ul. Brněnská

Na město Liberec se obrátili občané z lokality ulice Brněnské a ulice U Soudu. Jejich požadavkem je zjednosměrnění  části této ulice. Žadatelé uvádí, že v případě podélného parkování automobilů není splněna potřebná šíře komunikace k obousměrnému průjezdu komunikace.

Ulice Brněnská je zařazena do 3. třídy a její šířka je 6 metrů. Podle zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů splňuje komunikace parametry obousměrné komunikace.

„V radě města jsme se shodli na vypracování odborného dopravního posouzení této lokality a projednaní požadavku s orgány státní správy a Policie ČR. Kdyby stanoviska dotčených orgánů byla kladná, lze k této úpravě značení přistoupit,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Liberecká městská rada si uvědomuje dopad zřízení jednosměrky i na širší okolí celé čtvrti, a proto situaci posoudí dopravní experti a navrhnou, v jakém směru by vlastně jednosměrka měla být.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 49 : Poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec

Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 korun na částečné pokrytí režijních nákladů projektu "Street Med". Ten se zaměřuje na základní zdravotnickou pomoc lidem bez přístřeší.

Tuto pomoc začalo statutární město Liberec, ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže a organizací Naděje, realizovat na území města Liberce od 1. listopadu, a to v prostorách denního centra organizace Naděje. Pomoc spočívá v poskytnutí základní zdravotnické péče  osobám bez přístřeší v našem městě a především v jejich edukaci v péči o zdraví. Dar bude použit na nákup zdravotnického materiálu, například obvazový materiál, léčivé přípravky, nástroje, ochranné pomůcky a podobně,uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 55: Memorandum  o  vzájemné  spolupráci  mezi  SML  a  Platformou  pro  sociální  bydlení,  z.  s. – revokace usnesení

Bod č. 56: Smlouva o spolupráci mezi SML a Platformou pro sociální bydlení, z. s.

Rada města Liberce projednala a souhlasila se zněním  memoranda, jehož cílem je vzájemná spolupráce s Platformou pro sociální bydlení, z.s., k prosazování společných zájmů v oblasti řešení bytové nouze zejména na místní úrovni na území města Liberce. Memorandum je formálním výrazem vůle k pokračování dlouhodobé spolupráce, která funguje již od roku 2017, kdy byla  také zahájena  pilotáž  programu  Housing  First  (Bydlení  především – program  komplexní  podpory v sociálním  bydlení).

Spolupráce na základě tohoto memoranda má dvě roviny. Jednak bude spočívat zejména ve sdílení konkrétních postupů a zkušeností z praxe  aplikace  sociálního a dostupného bydlení a politik ukončování  bezdomovectví  na  úrovni místních samospráv v rámci členství v Síti partnerství pro ukončování bezdomovectví, dále  pak  v  poskytování  odborného  poradenství  a  metodické  podpory v programu Housing First. Základem této spolupráce je tedy čerpání odborné podpory v rámci tematických týmů, stáží, exkurzí a konferencí, čímž bude umožněna vzájemná výměna znalostí a zkušeností v oblasti bydlení a řešení bytové nouze od dalších obcí a aktérů České republiky. Dále půjde o využití znalostí odborného poradce vyčleněného pro tým CBL (Centrum bydlení Liberec), který bude poskytovat odborné poradenství a metodickou podporu při práci s  konkrétními zabydlenými domácnostmi v programu Housing First.

Radní společně s memorandem schválili také Smlouvu o spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, z.s., která  specifikuje  již konkrétní  rozsah  činností a aktivit nastavené spolupráce  a výši  úhrady  pro daný kalendářní rok. Členský příspěvek ve výši 25 000 Kč na rok 2024 bude hrazen z rozpočtu odboru sociální a bytové politiky.

Spolupráce s Platformou pro sociální bydlení nám umožní efektivnější práci s lidmi bez přístřeší. Ať už formou konzultací nebo sdílením dobré praxe z jiných měst. Program Housing First, kdy lidem bez přístřeší zajistíme co nejdříve standardní bydlení, se v Liberci osvědčil. Aktuálně máme v programu přibližně 30 domácností. Díky stabilizaci bydlení, které dává klientům pocit bezpečí a předvídatelnosti, se pak rodiny i jednotlivci mohou v životě posunout dál,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Síť partnerství pro ukončování bezdomovectví je společenská základna realizovaná organizací Platforma pro sociální bydlení, z.s. Statutární město Liberec je jejím dlouhodobým členem, podobně jako řada dalších obcí a aktérů České republiky. Síť partnerství představuje prostor pro sdílení dobrých praxí, společnou diskuzi nad konkrétními tématy v oblasti bydlení, kreativní prostor pro formulaci návrhů na systémová zlepšení v oblasti sociálního a dostupného bydlení. Díky Síti partnerství je město součástí širokého pléna klíčových aktérů v oblasti bydlení.

Platforma pro sociální bydlení se podílí na metodickém vedení programu Housing First v Liberci, přináší znalosti a cílené vzdělávání, síťuje na další desítky programů podpory bydlení a realizuje excelentní analytické výstupy v sociální oblasti. Úzce spolupracuje  s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí a má vliv na podobu investičních i neinvestičních dotačních programů v oblasti bydlení. Spolupráce umožní městu nejen čerpat potřebné know-how, ale umožní i posílení vlivu na systémové prvky bydlení na úrovni veřejné správy ČR, včetně připravovaného Zákona o podpoře v bydlení.

 

 

Nastavení cookies