Volby do Evropského parlamentu 2024

Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.

 

Termín voleb do Evropského parlamentu byl prezidentem republiky vyhlášen na dny:

pátek 7. 6. 2024 (14:00 - 22:00 h) a sobotu 8. 6. 2024 (8:00 - 14:00 h) - sbírka zákonů č. 38/2024 ze dne 27. 2. 2024.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

 

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711


TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V LIBERCI:

Telefonní čísla do všech volebních místností v Liberci naleznete ve dnech voleb v přiloženém souboru na konci této stránky. Všechna telefonní čísla budou funkční až v pátek 7. 6. 2024 od 14:00 hodin.
 

KDO MŮŽE KANDIDOVAT:

Informace o podmínkách kandidatury jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.


HLASOVACÍ LÍSTKY:

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům je zákonem stanovena 3 dny přede dnem volby, tj. úterý 4. 6. 2024. Doručují se na adresu trvalého pobytu voliče (k 2. 5. 2024). V  V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Prohlášení o odvolání kandidáta (1 dokument) naleznete níže. 


KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 23. 4. 2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

občan ČR:
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (tj. 28. 4. 2024) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR po 40. dni přede dnem voleb (tj. po 28. 4. 2024) musí na obecním úřadě v místě původního trvalého pobytu požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenou částí a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 40. dnem přede dnem voleb, nemusí činit žádný úkon.

občan jiného státu EU:
Občan jiného státu, který má právo hlasovat a který není dosud veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 28. 4. 2024.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 5. 6. 2024, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.
 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec II - Nové Město.


VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

Volby se uskuteční většinou v obvyklých volebních místnostech. Seznam všech volebních okrsků v Liberci naleznete v přílohách níže, až po potvrzení a zajištění všech případných změn (cca 4/2024).

Změny:

  • Volební místnost v okrsku č. 6 se z důvodu rekonstrukce budovy bývalého Uranu přesouvá nově do objektu Rezidence RoSa Liberec s.r.o., U Nisy 916/8, Liberec III-Jeřáb.
  • Volební místnosti v okrscích č. 49 a 50 zůstávají v budově Základní školy Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec VI-Rochlice z důvodu demolice objektu bývalé ZŠ Na Žižkově.
  • Volební místnost v okrsku č. 65 se z důvodu rekonstrukce budovy Kulturního a společenského centra LIDOVÉ SADY přesouvá so objektu Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 1278/16, Liberec I-Staré Město.

 

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  •     platným občanským průkazem,
  •     platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště:

a) na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území ČR. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů k zápisu do seznamu voličů, obecnímu úřadu nejpozději 20 dnů před volbami (tj. 18. 5. 2024 do 16:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v příslušném zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným dokladem totožnosti) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 5. 2024 na přepážce č. 2 a 3 (vyvolávací systém - voličské průkazy). 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 5. 6. 2024 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá), nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (pouze z datové schránky voliče = fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 31. 5. 2024 do 16:00 hod.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít osobně i osoba, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz, nebo na tel.: 485 244 841, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu na území ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

 

Informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz.

 

Nastavení cookies